Ügyfélszolgálat

Miben segíthetünk?

Ügyfélszolgálat

Miben segíthetünk?

Ügyintézés menete és fajtái

Általános tudnivalók:

Telefonos megkeresés alapján nem történhet Ügyintézés, csak személyesen vagy írásban (levél, e-mail), mivel személyes adatok igazolása, okmányok bemutatása szükséges.

Amennyiben nem az a személy jár el, aki a szerződésben szerepel, meghatalmazás szükséges az ügyintézésekhez. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa intézkedik, de nem a nevén szerepel a szolgáltatási szerződés, igazolnia kell a tulajdoni jogviszonyt 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatával. Továbbá, szükséges a szerződésben szereplő személytől egy meghatalmazás, hogy eljárhat a nevében.

Közületi/ lakossági szerződő esetén kötelező a közszolgáltatás igénybevétele:
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) értelmében minden ingatlan/telephely tulajdonosa, használója egyéb birtokosa, köteles az ingatlan/telephely fekvése szerinti településen kötelezően megszervezett, a települési szilárd hulladék szállításával, gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást igénybe venni a törvény felhatalmazása alapján készült, az adott településre irányadó helyi rendelet alapján. Az ingatlan/telephely tulajdonosok igénybevételi kötelezettségével szemben szolgáltatási kötelezettség áll fenn. Ez azt jelenti, hogy a településre irányadó helyi rendeletben kijelölt Közszolgáltató – amely jelen esetben a DTkH Nonprofit Kft. - köteles heti rendszerességgel, a közszolgáltatásba kötelezően bevont ingatlanok/telephelyek előtt technikai eszközével és személyzetével a veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása           érdekében     megjelenni, ezáltal kötelezően felajánlva a szolgáltatást. A közszolgáltató a felajánlási kötelezettségét teljesítve tesz eleget feladatának azzal, hogy amennyiben az ingatlan előtt közterületen hulladékgyűjtő edényzet van, úgy azt köteles a felajánlás mellett üríteni.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltató a jogszabályok által rárótt kötelezettségét a szolgáltatás felajánlásával már teljesíti, ezért az ingatlan/telephely tulajdonosok jogszabályban meghatározott mértékű szolgáltatási díj megfizetésével tartoznak, melyet Ht. módosulásával 2016. április 01. napjától a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos tulajdonában álló társaság) szed be.

Hulladékszállítás szüneteltetése lakossági ügyfél esetében:

A szüneteltetni kívánt ingatlan vonatkozásában szükséges a lakcímkártya másolata és egy közüzemi számla részletezője (gáz, víz, áram), ami alapján csak készenléti díjat fizet az adott szolgáltatónak. Amennyiben erre nincs lehetősége, a helyi Önkormányzat igazolása is megfelelő, mely arról szól, hogy az felhasználási helyen bejelentett lakos nem szerepel.

Igazolás hiányában nem tudjuk elfogadni a szüneteltetésre vonatkozó bejelentését!

Hulladékszállítás szüneteltetése közületi ügyfél esetében:

Hivatalos dokumentummal (helyiség bérleti szerződés szüneteltetése/felmondása másolata, jegyzői igazolás a telephely/vállalkozás szüneteltetéséről, végzés adószám felfüggesztéséről/átalakulásról, önkormányzati igazolás másolat) szíveskedjen igazolni, mivel annak hiányában sajnos nem tudjuk elfogadni bejelentését és nem tudjuk beállítani a szüneteltetést.

Edényzet csere – liter módosítás:

Minden esetben névre szóló számlát kell bemutatni a megvásárolt edényzetről, ennek hiányában egy fényképet a kisebb edényzetről, melyet két tanú aláírásával igazol.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 60 literes gyűjtőedényre az a személy szerződhet, aki életvitelszerűen egyedül él, és ezt Önkormányzat által kiadott igazolással bizonyítja.

80 literes gyűjtőedény max. 4 fő által lakott ingatlan estén ajánlott

110- 120 literes gyűjtőedény választása 4 főnél nagyobb háztartás esetén ajánlott.

Adatváltozás bejelentése:

A felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén A felhasználó személyében beállt változást a régi és új felhasználó együttesen köteles a változástól számított 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a régi és az új tulajdonos a fennálló tartozás megfizetéséért, valamint az abból eredő károkért egyetemlegesen felel!

Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

ha az új felhasználó magánszemély:
a változást igazoló okirat (30 napnál nem régebbi adásvételi vagy bérleti szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata), résztulajdonos változás esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okirat;

ha az új felhasználó gazdálkodó szervezet:
30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány vagy egyéni vállalkozói igazolvány;

ha az új felhasználó területi, helyi államigazgatási és önkormányzati közigazgatási szerv:
alapító okirat, aláírási címpéldány;
társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;
közös képviselő változás esetén: közös képviselő választásáról szóló jegyzőkönyv, személyi azonosságot igazoló okirat;

elhalálozásnál:
halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatéki végzés, vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okirat;

amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van,
ez esetben szükséges minden tulajdonos hozzájárulása egy személy vagy szervezet megjelölésével, akivel a szolgáltatási szerződést megköthetjük

amennyiben ez nem kivitelezhető, úgy a honlapunkon Nyomtatványok menüpont alatt található Nyilatkozat dokumentum kitöltését szükséges csatolni a bejelentőlaphoz

Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést a tulajdonos(ok) hozzájárulása is szükséges, meghatalmazás formájában.

Fontos tudnivaló, hogy a közös edényhasználatú társasházban lakó, egyedi, névre szóló hulladékszállítási számlával rendelkező ingatlantulajdonosok esetében az új tulajdonos mindaddig „örökli” a korábbi tulajdonostól a litermegosztás során a lakásra juttatott liter mennyiséget, illetve az annak megfelelő díjösszeget, amíg a közös képviselő/lakásszövetkezet írásos formájában a felosztás megváltozásáról nem tesz bejelentést a közszolgáltatónak.

A bejelentés megtételéhez szükséges bejelentőlap a honlapunkon Nyomtatványok menüpont alatt található.

Közületi szerződésről, lakossági szerződésre váltás esetén:

Közületi szerződésből lakosságira váltás abban az esetben lehetséges, amennyiben a helyi Önkormányzat jegyzője igazolja, hogy az adott felhasználási helyen közületi tevékenység nem folyik. Ezt követően az Ügyfél jelzése és az igazolás együttesen szükséges a módosításhoz és a lakossági szerződés megkötéséhez.

Közületi szerződés lezárása esetén:

Hivatalos dokumentummal (helyiség bérleti szerződés felmondásának másolata, adásvételi szerződés másolata, jegyzői igazolás a telephely / vállalkozás megszűnéséről, végzés adószám felfüggesztéséről/átalakulásról) szíveskedjen igazolni, mivel annak hiányában sajnos nem tudjuk elfogadni bejelentését és nem tudjuk lezárni a számlázást!

Loading...
Loading...

Adatkezelési tájékoztató / GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el a Weboldal Adatvédelmi szabályzatot és az Adatkezelési szabályzatot és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

Részletes cookie (süti) lista

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el a Weboldal Adatvédelmi szabályzatot és az Adatkezelési szabályzatot és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez jelenleg mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető.